Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) prodávajícího/OSVČ Martin Šenovský, se sídlem Horní Lhota 107, 763 23 Horní Lhota, IČO 08900663, e -mail hey@senovskym.com, telefonní číslo +420 604 318 152 („Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto Kupujícího, a , jakožto Prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.senovskym.com.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde www.senovskym.com/cs/ochrana-osobnich-udaju. 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a v anglickém jazyce. Znění Podmínek můžu jako Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Komunikuji primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a Kupujícího. Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co si obě protistrany společně schválily v rámci procesu nákupu na tomto E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. DEFINICE POJMŮ

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

 • Digitální produkt je Zboží, které nemá fyzickou podobu a vyskytuje se pouze v digitální či elektronické podobě. Může se jednat například o presety, tapety na plochu počítače či e-booky.

 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

 • Objednávka je neodvolatelný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;

 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů Kupujícím, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

 • Vy jste osoba nakupující na Mém E-shopu, právními předpisy označovaná jako Kupující;

 • Zboží je vše, co může Kupující nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
 • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

 • Při nákupu Zboží je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl při objednání Zboží, budou tedy považovat za správné a pravdivé.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce.

  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Kupující hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Prodávajícím tedy nad rámec Celkové ceny nemusí Kupující očekávat. Odesláním Objednávky souhlasí Kupující s tím, že jsou prostředky komunikace na dálku využívány.

  • K tomu, aby bylo možné Smlouvu uzavřít, je třeba, aby Kupující na E-shopu vytvořil návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

   • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu Kupující označuje Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

   • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;

   • Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící ke správnému doručení Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

   • V případě Smlouvy, na základě které bude Zboží pravidelně a opakovaně dodáváno, též informaci, jak dlouho bude Zboží dodáváno.

  • V průběhu tvorby návrhu Objednávky je možné až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Závazně odeslat objednávku“ je Objednávka vytvořena. Před stiskem tlačítka je ale nutné ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami ze strany Kupujícího, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Závazně odeslat objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.

  • Kupující potvrdí Prodávajícímu Objednávku v co nejkratší době poté, kdy bude Prodávajícímu doručena, a to zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

  • Mohou nastat i případy, kdy Prodávající nebude moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo v případě objednání většího počtu kusů Zboží, než kolik je ze strany Prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží však vždy v rámci E-shopu Prodávající předem poskytne a neměla by pro Kupujícího tedy být překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže Prodávající Objednávku potvrdit, bude Kupující kontaktován a bude mu zaslána nabídka na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku Prodávajícímu potvrdí.

  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Kupující bezodkladně kontaktován a bude mu zaslána nabídka na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. V případě, že Kupující nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněný od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

  • V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě ale vzniká povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě Kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

  • V některých případech umožňuje Prodávající na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.

  4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace Kupujícího v rámci E-shopu je možné přistupovat do vlastního Uživatelského účtu.

  • Při registraci Uživatelského účtu je povinností Kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.

  • Uživatelský účet je osobní, Kupující tedy není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

  • Uživatelský účet Kupujícího může Prodávající zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti dle Smlouvy.

  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

  5. ZBOŽÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA
   • Zboží a jeho charakteristika odpovídá popisu uvedenému u jednotlivých produktů. Souhrnný popis zboží je také možné nalézt na webové stránce senovskym.com/products.

   • Součástí E-shopu jsou fyzické produkty, které jsou Kupujícímu doručovány přepravní společností, ale také digitální produkty, které jsou k dispozici výhradně v elektronické podobě.

   • Tyto Podmínky pracují především s Objednávkou Fyzických produktů. Digitálním produktům je věnována speciální kapitola, ve které jsou uvedeny veškeré výjimky týkající se Digitálních produktů.

   6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
    • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

    • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

    • Platbu Celkové ceny bude Prodávající po Kupujícím požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny může Kupující provést bezhotovostně kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [BUDE DOPLNĚNO], přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do [BUDE DOPLNĚNO]

    • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.

    • Vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího přechází až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme.

    7. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČNÍ ŠKODY NA VĚCI
     • Zboží bude Kupujícímu doručeno způsobem dle jeho volby, přičemž může vybírat z následujících možností:

      • Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;

     • Zboží je možné doručit do České republiky i do zahraničí.,

     • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

     • Po převzetí Zboží od dopravce je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží, a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.

     • V případě, kdy Kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 7 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží Kupujícímu doručit. Zároveň to, že Zboží Kupující nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Kupujícího. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy bude toto odstoupení doručeno Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

     • Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

     • Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jej převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 7 Podmínek, na něj nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost jej převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

     • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti bude Kupující vždy informován v případě:

      • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

      • prodlení s dodáním Zboží od externího dodavatele, přičemž Prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

     • V případě, že Prodávající nebude schopen Kupujícímu Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

     8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
      • Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

       • má vlastnosti, které si protistrany dohodnuly, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které byly u popisu Zboží uvedeny, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

       • je vhodné pro účely, které byly u popisu Zboží uvedeny nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

       • odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

       • je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

       • splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

       • není zatíženo právy třetích stran.

      • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

      • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8, může Kupující takovou vadu Prodávajícímu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů Prodávajícího. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu není možné následně, s výjimkou případů dle čl. 8, bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamace bude vyřízena v souladu s uplatněným právem z vadného plnění na straně Kupujícího. V případě, že si Kupující nezvolí řešení vady, má práva uvedená v čl. 8.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

      • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující následující práva:

       • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží (a);

       • na odstranění vady opravou Zboží (b);

       • na přiměřenou slevu z Ceny (c);

       • na odstoupení od Smlouvy (d).

      • V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a Prodávající vadu takto neodstraní v přiměřené lhůtě, která byla uvedena, nebo Prodávající sdělí, že tímto způsobem vadu neodstraní vůbec, má Kupující práva dle bodů c) a d), i když je v rámci reklamace původně nepožadoval. Zároveň pokud si Kupující zvolí odstranění vady opravou Zboží a Prodávající zjistí, že je vada neopravitelná, bude to Kupujícímu oznámeno a může si zvolit jiný způsob odstranění vady.

      • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující následující práva:

       • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

       • na odstranění vady opravou Zboží;

       • na přiměřenou slevu z Ceny.

      • Pokud však vadu Prodávající neodstraní včas nebo odmítne vadu odstranit, vzniká Kupujícímu právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit může Kupující také v případě, kdy není možné Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

      • V případě podstatného i nepodstatného porušení není možné odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže Kupující vrátit Zboží ve stavu, v jakém jej obdržel. To ale neplatí v následujících případech:

       • došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

       • bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

       • nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním Kupujícího anebo jeho opomenutím,

       • došlo-li ze strany Kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností Kupujícího vrátit tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě nebude vrácena část Cen odpovídající prospěchu Kupujícího z užití části Zboží.

      • Do 3 dnů od obdržení reklamace Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího zašle informaci, že reklamace byla přijata, kdy byla přijata a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě protistran prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy.

      • O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je však povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

      • V případě, že je Kupující podnikatelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

      • V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

      • Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

       • Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

       • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

       • použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

       • kdy to vyplývá z povahy Zboží.

      9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
       • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

       • V případě, že je Kupující spotřebitelem, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že protistrany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že protistrany uzavřely Smlouvu, na základě které bude Zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů Prodávajícího).

       • Ani jako spotřebitel však Kupující nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

        • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

        • Zboží, které bylo upraveno podle přání Prodávajícího nebo pro osobu Prodávajícího nebo se jedná o výrobky vyrobené v limitované edici;

        • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

        • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

        • dodávka novin, periodik nebo časopisů;

        • dodání digitálního obsahu.

       • Lhůta k odstoupení dle čl. 9 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující Prodávajícímu v jejím průběhu odešle oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

       • V případě odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu Cena vrácena do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než bude Zboží vráceno či než bude prokázáno, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu. Kupujícímu náleží vracet Zboží v původním stavu, nepoškozené a včetně originálního obalu.

       • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9 Podmínek je Kupující povinen Zboží Prodávajícímu zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží. Kupující má naopak nárok na navrácení Ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodávající pro dodání Zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, jsou Kupujícímu uhrazeny i náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který byl při dodání Zboží nabízen.

       • Kupující je odpovědný za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku jeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Kupujícímu v takovém případě Prodávající vyúčtuje poté, co mu bude Zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že Prodávající Kupujícímu ještě nevrátil Cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.

       • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 7.9. Podmínek. Prodávající také může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

       10. DIGITÁLNÍ PRODUKTY
        • Digitální produkty (presety, e-booky apod.) mají jinou povahu než Fyzické produkty (tištěné fotografie a plakáty), proto je jim v Podmínkách věnována speciální část. Tato část uvádí výjimky, které se týkají Objednávky Digitálních produktů.

        • Dodávka Digitálních produktů je realizována pouze elektronicky za využití speciálních elektronických služeb. Z tohoto důvodu je také Celková cena Digitálních produktů osvobozena od Ceny za dopravu.

        • Kupující, který si Digitální produkt pořídil, jej může používat pouze pro vlastní osobní použití a má striktně zakázáno produkt jakýmkoliv způsobem modifikovat a šířit jej dále mezi ostatní. Autorské právo stále připadá Prodávajícímu.

        • Digitální produkty kvůli své podstatě nepodléhají Právu z vadného plnění, tedy reklamaci. Kupující toto při koupi Digitálního produktu bere na vědomí.

        • V případě Digitálních produktů také není možné odstoupit od smlouvy a žádat náhradu Ceny. Kupující toto při koupi Digitálního produktu bere na vědomí.

        11. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
         • Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

         • Vyřizování stížností spotřebitelů je zajišťováno prostřednictvím elektronické adresy hey@senovskym.com. Informaci o vyřízení stížnosti bude zasláno na elektronickou adresu kupujícího.

         • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

         • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

         12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          • Pokud právní vztah Prodávajícího a Kupujícího obsahuje mezinárodní prvek (pokud tedy bude například zboží zasíláno mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je však Kupující spotřebitelem, nejsou tímto ujednáním dotčena jeho práva plynoucí z právních předpisů.

          • Veškerá písemná korespondence bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je uvedena u jeho identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci také na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes e-mailovou adresu, prostřednictvím které Kupující Prodávajícího kontaktoval.

          • Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody Prodávajícího a Kupujícího. Prodávající je ale oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně bude Prodávající Kupujícího informovat pouze v případě, že má vytvořený Uživatelský účet (aby tuto informaci měl v případě, že bude objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož mezi protistranami není uzavřena Smlouva, kterou by bylo možné vypovědět), nebo v případě, že má Prodávající Kupujícímu na základě Smlouvy dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně budou zaslány na e-mailovou adresu Kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží Prodávající výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že Kupující výpověď podá, činí 2 měsíce.

          • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

          • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, ale není Kupujícímu přístupná. Kupující však vždy tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Doporučuje se vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

          • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2022.