Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

 • V případě, že je Kupující spotřebitelem, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že protistrany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že protistrany uzavřely Smlouvu, na základě které bude Zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů Prodávajícího).

 • Ani jako spotřebitel však Kupující nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

  • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

  • Zboží, které bylo upraveno podle přání Prodávajícího nebo pro osobu Prodávajícího nebo se jedná o výrobky vyrobené v limitované edici;

  • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

  • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

  • dodávka novin, periodik nebo časopisů;

  • dodání digitálního obsahu.

 • Lhůta k odstoupení dle čl. 9 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující Prodávajícímu v jejím průběhu odešle oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

 • V případě odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu Cena vrácena do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než bude Zboží vráceno či než bude prokázáno, že došlo k jeho zaslání zpět Prodávajícímu. Kupujícímu náleží vracet Zboží v původním stavu, nepoškozené a včetně originálního obalu.

 • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9 Podmínek je Kupující povinen Zboží Prodávajícímu zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží. Kupující má naopak nárok na navrácení Ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který Prodávající pro dodání Zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, jsou Kupujícímu uhrazeny i náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který byl při dodání Zboží nabízen.

 • Kupující je odpovědný za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku jeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Kupujícímu v takovém případě Prodávající vyúčtuje poté, co mu bude Zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že Prodávající Kupujícímu ještě nevrátil Cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 7.9. Podmínek. Prodávající také může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.